Të drejtat e vullnetarit

Të ketë:

 • Kopje te qellimit dhe objektivave te Shtepise
 • Informacion mbi politikat dhe procedurat
 • Orientim,trainim dhe edukim
 • Njohje me personelin
 • Pershkrim Pune
 • Keshillim dhe njohje me procedurat
 • Mbrojtje dhe siguri ne pune
 • Forme te pershtatshme te njohjes se punes se kryer dhe kontributit te dhene.

Përgjegjësitë e vullnetarit:

 • Marrja persiper e detyres si vullnetar
 • Te kryeje procesin e trainimit dhe orientimit
 • Te punoje ne perputhje me njohurite dhe eksperiencen
 • Te kete etike
 • Te ruaj konfidencialitetin e klientit dhe te Qendres
 • Te angazhohet ne qellimin dhe objektivat e institucionit
 • Te informoje kur nuk ka permbushur nje detyre
 • Te jete I ndergjegjshem per rolin e tij te limituar ne institucion
 • E jete I ndergjegjshem per detyrat e ngarkuara
 • Te jete I ndergjegjshem per politikat dhe praktikat e shendetit dhe mbrojtjes
 • Te veproje si anetar I grupit.
 • Te jete I ndergjegjeshme per protokollin kur prezanton institucionin
 • Ndihmon ne arritjen e rezultateve duke dhene nje kontribut efektiv ne institucion