Projekte

Fusha e ekspertizës Titulli i projektitBurimi i financimit
Ngritje KapaciteteshFuqizimi i të rinjve nëpërmjet zhvillimit të komunitetitQendra Kombetare për Studime Sociale dhe Banka Botërore
SocialeProjekti: WARM “Welcome Again Reinsertion of Migrants” Day Care center for children Caritasi Shqiptar, Departamenti i Politikave Ekonomike të Zhvillimit, Bashkia Romë dhe Komisioni Europian
KërkimTë rinjtë kanë të drejtë të informohenNgritje Kapacitetesh
Banka Botërore Fuqizimi i grave nëpërmjet pjesmarrjes në planifikimin dhe monitorimin e politikave dhe programve ne nivel lokal,në bashkëpunim me NACSSAmbasada Hollandeze
Ngritje KapaciteteshPjesmarrje në vendimarrjeAmbasada Amerikane
Ngritje kapaciteteshFuqizimi i grave nëpërmjet pjesmarrjes në planifikimin dhe monitorimin e politikave dhe programve ne nivel lokalBanka Botërore
Ngritje kapaciteteshFuqizimi i kapaciteteve profesionale të strukturave të Pushtetit Vendor dhe rritja e aksesit të komunitetit Rom në shërbimet e ofruara nga shtetiSoros
Capacity buildingBuilding care givers ( social workers, health professional and teachers ) capacities to respond effectively to children that are victims of domestic violence Ambasada Amerikane